Return On Investment

Heel wat bedrijven vinden het nodig om over een website te beschikken en/of aanwezig te zijn op sociale media. Eenmaal de gekozen media zijn gecreëerd en publiek gemaakt stopt het echter veel te snel. Opvolging, actualisering, uitbouw, enz. worden al te snel vergeten of uitgesteld onder druk van de dagelijkse beslommeringen. Het evalueren van de Return on investment (ROI) wordt bijna steeds verwaarloosd.

De ROI is een rechtstreekse afgeleide van de economische kosten-baten analyses. Deze techniek bestaat erin alle kosten/investeringen en opbrengsten uit te drukken in een geactualiseerde geldwaarde om vervolgens na te gaan of de opbrengsten de (investerings)kosten overstijgen en zo ja, in welke mate.

Op zich is dit een eenvoudig principe, doch het betreft hier geen exacte wetenschap, wel een berekende voorspelling van de toekomst. In de praktijk duiken meestal twee belangrijke problemen op, namelijk het inschatten van de toekomstige verwachte opbrengsten en de herleiding van alle in geldwaarde uitgedrukte opbrengsten of kosten naar éénzelfde tijdstip.

Modellen op basis van door klanten aangeleverde cijfergegevens laten toe de ROI te berekenen van investeringen in websites of sociale media. Daarbij wordt, naast de berekening van de ROI, ook aandacht besteed aan een begeleidend kwalitatief rapport.

Comments are closed.